Relating soil properties to biomass consumption and land management in semiarid Sudan : a minor field study in North Kordofan

University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Abstract: I Sudan och många andra delar av Afrika är biomassa den huvudsakliga energikällan. Ved används för att göra upp eld till matlagning och uppvärmning av hus och mycket biomassa går också åt till att bygga hus, staket, verktyg och annat. Bönderna på den sudanesiska landsbygden är väl medvetna om att Acacia-träden som växer och förökar sig naturligt på deras marker hjälper till att öka bördigheten och skörden om de får ligga i träda ett antal år innan de åter brukas. Under åren i träda kan arterna A. senegal och A. seyal tappas på gummi arabicum, ett naturligt stabiliseringsämne som bland annat används i mat, läskedrycker och inom industrin och som är en extra inkomst för bönderna. Det så kallade ’bush fallow’-systemet är vanligt förekommande i Sahel men långa perioder av torka under de senaste decennierna har bidragit till att många bönder kortat ner trädaperioden, då behovet av odlingsbar mark ökat. Avsaknaden av vegetation gör marken mer sårbar för erosion och behovet av åkermark blir än större då mängden näringsämnen i jorden minskar. Torrområdena i Afrika ses som en hittills outnyttjad sänka av atmosfärisk koldioxid och det är just i marken den största andelen tros kunna lagras. I den här studien görs en jämförelse av två byar med olika fokus gällande markanvändning; den ena har fokus på produktion av gummi arabicum och bevarandet av träd medan den andra i större utsträckning producerar grödor till försäljning. Syftet med studien är att se huruvida det finns skillnader i jordegenskaper mellan de båda och om detta kan tillskrivas konsumptionen av biomassa och valet av markanvändning. Som ett sista steg utvärderas stabiliteten och framtidsutsikterna för de båda strategierna. Metoderna som använts innefattar jordprovtagning, mätning och beräkning av trädbiomassa samt intervjuer gällande hushållens förbrukning av biomassa samt tidigare markanvändning i respektive by. I motsats till vad som förväntades, visade resultaten inte någon tydlig trend åt något håll gällande jordegenskaperna. Den största anledningen till detta tros vara att byarna inte var så olika trots allt. Den årliga förbrukningen av biomassa överskred inte produktionen i någon av byarna och den största oron för framtiden är sannolikt tillgången på dricksvatten. Intervjuerna avslöjade att bristen på vatten är den huvudsakliga anledningen till att många människor tillfälligt flyttar från byn under torrperioden och allt fler förväntas göra det om temperaturen stiger och mängden regn minskar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)