A Hydrological Model of the Mundaú River Basin, Recalibration of a MGB-IPH rainfall-runoff model using updated land-use data

University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

Abstract: Avrinningsområdet Mundaú har sitt ursprung i den Brasilianska delstaten Pernambuco och rinner i sydöstlig riktning mot Mundaúlagunen längs Atlantkusten tillhörande delstaten Alagoas. Området faller under nationell jurisdiktion, är relativt oreglerat och erfar både översvämningar och torrperioder. Modellering av avrinningsområdets hydrologi kan ge en fördjupad förståelse av dessa händelser och hur förändringar i området kan påverka dess hydrologi. Denna studie syftar till att bygga en MGB-IPH hydrologisk modell av avrinningsområdet som kan användas för att avgöra huruvida gällande tillstånd att använda vatten överstiger regleringar av tillåtna nivåer på månadsbasis baserat på ett genomsnittligt modellerat månatligt flöde. För detta syfte har MGB-IPH modellen kalibrerats för att närmast efterlikna uppmätta värden. Modellens simulerade flöden indikerar att de uppmätta värden som finns inte följer det förväntade mönstret för oreglerade flöden. Detta indikerar att det sker stora vattenuttag som påverkar uppmätta flöden nedströms. Dessa uttag kan ännu inte kvantifieras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)