Grönkompost som krukodlingssubstrat : Vilka organiska biprodukter tillgängliga i Sverige kan tillsammans med grönkompost bilda ett krukodlingssubstrat utifrån de krav som ställs?

University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Grönkompost, en organisk produkt bestående av park- och trädgårdsrester kan användas som jordförbättring. I denna litteraturstudie undersöktes om grönkomposten också kunde användas som komponent i ett krukodlingssubstrat. För att möta framtida krav om minskad torvanvändning undersöktes också vilka biprodukter som kunde tänkas motsvara torvens egenskaper och tillsammans med grönkomposten bilda ett krukodlingssubstrat. Organiska biprodukter från skogs- pappers- och jordbruksindustrin undersöktes. För att ett material ska kunna användas som krukodlingssubstrat så krävs att det har eller genom förädling kan få rätt kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. En genomgång av tidigare studier gjordes för att komma fram till vilka kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer som var mest relevanta att studera. Kemiska faktorer viktiga för ett odlingssubstrat visade sig vara C/N-kvot, pH, katjonbyteskapacitet och ledningstal samt avsaknad av toxiska ämnen. Viktiga fysikaliska faktorer var skrymdensitet, porositet, andelen luft- och vattenhållande förmåga och växttillgängligt vatten. Viktiga biologiska faktorer var att substratet skulle vara fritt från ogräsfrö och växt- och humanpatogener. Flera biprodukter med potential att tillsammans med grönkompost bilda ett krukodlingssubstrat visade sig finnas. Bark från barrträd visade sig vara den biprodukt med högst potential.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)