Systemtänkande, ekosystemtjänster & produktionslandskap : en fallstudie i Elleholm, Karlshamns kommun

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I arbetet undersöks hur kunskap om systemtänkande och ekosystemtjänster kan användas vid utformning av ett produktionslandskap ansluten till fjärrvärme i området Elleholm i Karlshamns kommun. Anledningen till arbetets fokus är slutsatser om utbyggnad av resurshushållande växthussystem i Elleholm som drogs under masterkursen Energy Landscapes, våren 2014. Målet med examensarbetet har varit att bidra med djupare analys av växthusutbyggnad utifrån teori och att med en landskapsarkitektonisk vinkling rekommendera placering och utformning av utbyggnad inom ett avgränsat projektområde. Systemtänkande och ekosystemtjänster undersöktes först teoretiskt i en litteraturstudie och applicerades sedan praktiskt i en fallstudie. Litteraturstudien visar att systemtänkande baseras i en vetenskaplig teori, systemteori, som influerat flertalet discipliner och även påverkat teori inom landskapsarkitektur. Landskapet kan ses som ett komplext och öppet system med flera subsystem och systemnivåer. Begreppet ekosystemtjänster (ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande) har i sin tur uppkommit för att försöka påverka och styra samhällsplanering mot beslut som möjliggör ekosystem att fortsätta ”ge” människan ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kan ses som komponenter i ett landskapssystem. I fallstudien applicerades teori kring landskapssystemets nivåer och ekosystemtjänster för att få kunskap om system inom projektområdet i Elleholm. Systemnivåer definierades och undersöktes med kartstudier, fältstudier, intervjuer, litteraturstudier samt landskapsanalyser. Utifrån resultatet formulerades därefter tre koncept, där koncept 1: ”Optimering och ökad resurshushållning av befintlig livsmedelsproduktion ansluten till fjärrvärme” styr koncept 2 och 3. Koncept 2 och 3 innebär utbyggnad av växthus i olika storlek på två av de undersökta fastigheterna inom projektområdet. Ett översiktligt utformningsförslag visar alla tre koncept i funktion. Slutligen diskuteras hur användandet av teori kring systemtänkande och ekosystemtjänster har gett en annorlunda förståelse av förutsättningar i Elleholm och ett något förändrat resultat i examensarbetet jämfört med de slutsatser som drogs i Energy Landscapes-kursen. Målsättning och prioriteringar vid exploatering ifrågasätts. Ett avgränsande av system, interdisciplinära diskussioner och ett undersökande av flera systemnivåer har varit viktiga delar i arbetet. Arbetets slutsats är att kunskap om systemtänkande och ekosystemtjänster kan användas vid utformning för att analysera systemnivåer och subsystem i landskapet. Analysen har gett en breddad bild av projektområdets möjligheter och begränsningar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)