Att planera för tillväxt : med utgångspunkt i Lund och Köpenhamn

University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Abstract: Politiska och ekonomiska svängningar samt geografiska förutsättningar präglar stadens fysiska planering samt dess uttryck och form. För Lund och Köpenhamns räkning har planeringsprocessen under drygt femtio år tillbaka skett utifrån ett antal plandokument, upprättade för att kontrollera stadens utveckling. Studier av dessa dokument visar hur städerna fysiskt brett ut sig i landskapet samt argumenteringen kring denna tillväxt. Under 50- och 60-talen bredde städerna ut sig för att kunna erbjuda fler och bättre bostäder under devisen ”välfärd åt alla”. Vid bilens intåg i samhället började stadens fysiska tillväxt främst röra infrastrukturens sätt att breda ut sig på grund av de ökande anspråken på rörelsefrihet. I nutida planering ser vi en återgång till koncentrerade verksamheter och transportstrukturer till förmån för kollektivtrafik, då de miljömässiga nackdelarna med bilanvändningen uppenbarat sig. Den temporära synen på ideologiska målsättningar såsom miljö och folkhälsa går på detta sätt att urskilja ur planeringsdokumenten, likaså teknikens framsteg och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Från att till största del ha handlat om stads-planering på en lokal skala har planeringen med tiden förflyttat sig till en större regional skala, inte minst efter Öresundsbrons tillkomst och dess sammanlänkande effekt mellan Sverige och Danmark. Political and economic fluctuations, and geographic conditions characterize the city's physical planning and its expression and form. For Lund and Copenhagen's behalf has planning during fifty years been based on a variety of plan documents, prepared to control the city's development. Studies of these documents show how cities physically spread in the landscape and the arguments surrounding this growth. During the 50s and 60s cities width themselves out to provide more and better housing under the slogan "prosperity for all". At the car's arrival in the community the city's physical growth mainly concerned the spread of infrastructure because of the increasing movement. In contemporary planning, we see a return to concentrated activity- and transport structures in favor of public transport, since the environmental disadvantages of car use is revealed. The temporary perception of ideological goals such as environmental and public health is in this way to discern from the planning documents, as well as technical progress and improved communication. From having focused on urban planning on a local scale, planning over time have moved to a larger regional scale, not least after the Öresund bridge origins and its interconnecting power between Sweden and Denmark.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)