Finns det något annat än Stockholm? : bilden av landsbygden i dagstidningar

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Author: Hanna Wickström; [2017]

Keywords: makt; urban norm; landsbygd; dagstidningar;

Abstract: Trenden de senaste åren i Sverige har varit att allt fler lokala redaktioner lägger ned sin verksamhet vilket skapar medieskuggor främst på landsbygden. Många mindre orter hamnar därför utan representation i medielandskapet vilket blir ett hot mot demokratin. Denna uppsats syftar till att undersöka hur tre dagstidningar skapar och återskapar bilden av landsbygden. Studien bygger främst på en innehållsanalys av tre tidningar; Hallandsposten, Östersundsposten och Svenska Dagbladet. Utifrån maktteori inspirerad av genusforskning har materialet analyserats. Resultaten från studien visar att den urbana normen är ett dominerande perspektiv i tidningarna, vilket hjälper till att skapa och återskapa stereotypa bilder av landsbygden. Landsbygden framställs ofta som något annorlunda än resten av landet, vilket staden inte förstår sig på eller tillhör. Maktordningen mellan stad och land framställer ofta staden som den moderna vinnaren medan landsbygden ofta framhålls som den omoderna förloraren.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)