Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Klimatförändringarna kommer att resultera i flera utmaningar för framtidens stadsutveckling. En stor del av den befintliga infrastrukturen har utformats under flera årtionden där behoven skiljde sig stort från de som påverkar stadsutvecklingen idag. De traditionella dagvattenhanteringssystem som historiskt har använts för att underjordiskt transportera bort dagvatten har flera gånger inte haft kapacitet att hantera de kraftiga regnmängder som faller mer frekvent till följd av klimatförändringarna, vilket resulterar i urbana översvämningar. Intresset har därför ökat nationellt såväl som internationellt för nature-based solutions och grönblå infrastruktur som använder grönstruktur för att fördröja dagvatten. De åtgärder som använder grönblå infrastruktur har ofta flera användningsområden utöver dagvattenhantering samt resulterar i flera ekosystemtjänster som främjar de som är boende och verkar inom staden. Genom att använda en kombination av en litteraturstudie och en fallstudie har uppsatsen studerat hur användningen av systemlösningar med öppna dagvattenhanteringsåtgärder som har möjligt att hantera stora vattenmängder kan främjas. Fyra goda exempel från Sverige och Danmark utgjorde grunden för ett lösningsförslag för området Kulltorp i Kristianstad som har haft problem med översvämningar. Lösningsförslaget har främst studerat om det är möjligt att implementera flera mindre åtgärder i Kulltorp för att skapa en systemlösning och kunde genom en fallstudie identifiera tre lämpliga områden där dagvatten kan fördröjas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)