Environmental certifications Miljöbyggnad & Svanen Ecolabelling of a multi-family house and a comparison of the indoor environment

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: I dagens samhälle har det blivit allt vanligare med miljöfrågor och detta har påverkat byggbranschen kraftigt. Eftersom miljöbyggnad ger en bättre levnadskvalité, miljö samt billigare drift så har allt fler byggherrar attraherats till det och ändrat på branschens synvinkel. Syftet med studien var att undersöka miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver och Svanen för ett flerbostadshus samt en jämförelse mellan systemen med hänsyn till inomhusmiljön. Metoden för insamling av information har varit litteraturstudie och baseras för det mesta på de olika manualer som har lagts upp av SGBC samt Svanen. En noggrann undersökning av Svanens och Miljöbyggnads kriterier har utförts samt relevant information har valts ut. Prövningen för ett flerbostadshus för miljöcertifieringen Miljöbyggnad görs på tre olika områden energi, innemiljö och material. Undersökningar har gjorts och tabeller har tagits fram som visar hur ett flerbostadshus kan uppnå betyget Silver. Den sammanlagda Betyget på de olika indikatorer, aspekter och områden ger byggnadens slutgiltiga betyg. Prövningen för ett flerbostadshus för miljöcertifieringssystemet Svanen görs genom Svanens 41 obligatoriska krav samt ett poängsystem där 17 av de 44 poängen ska vara uppfyllda. Resultatet av studien visar att det krävs en bra planering för att ett flerbostadshus ska uppnå miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver eller Svanen. En jämförelsetabell har tagits fram och det visar sig att de två olika certifieringssystemen har många likheter när det kommer till inomhusmiljökriterier men det finns även markant differentierade kravspecifikationer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)