Undervisning om djur till barn och dess positiva effekter

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Abstract: Vid närvaro av djur i hemmiljö får barn en ökad självkänsla och en ökad empatisk förmåga. Djur i skolmiljö kan bidra till en högre toleransförmåga och en ökad känslomässig utveckling hos eleverna. Men inte bara interaktionen mellan barn och djur har dessa positiva effekter utan även undervisning om djur till barn har visat sig ha många fördelar. Detta arbete vill belysa vikten av undervisning om djur till barn. Studier har nämligen visat att utbildning och kunskap bidrar till att barn får ändrat synsätt och attityd mot djur. Undervisningen har även visat sig bidra till en ökad empatisk förmåga och ökad kunskap om djurs värde. Den ökade empatin mot djur har i sin tur visats generaliseras mot människor. REDE är ett värdegrundsmaterial om djur till barn upp till årskurs 6. REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik. Målet med undervisningen av materialet i klassrummet är att utveckla barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt för djur. Tidigare studier om materialet har visat att det ökade barnens empatiska förmåga genom att de kunde leva sig in i djurs behov mer. Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns skillnader i attityd och kunskap kring djur hos skolklasser som använt sig av REDE respektive inte använt sig av REDE. Jag vill också undersöka om lärarna till dessa klasser anser att det finns tillräckligt med material för undervisning om djur eller om mer material behövs. Syftet var även att ta reda på mer om vilka positiva effekter undervisning om djur till barn som finns samt visa på vikten av mer djurrelaterad undervisning till barn. Det långsiktiga målet är att kunna öka djurens välfärd och välmående genom att de hanteras och behandlas bättre av människor som undervisats om djurens behov i skolan. En enkätstudie utfördes där lärare från förskolan till årskurs 3 var målgruppen. Enkäten fick 159 svar. Svaren delades upp i två grupper, dessa var ”lärare som använt REDE” och ”lärare som inte använt REDE”. Resultatet visade att 83 % av lärarna som använt REDE anser att det ger en positiv skillnad på barnen. Lärare som använt materialet ansåg att barnens attityd och kunskap om djur var högre jämfört med de lärare som inte använt materialet. I enkäten ställdes sju påståenden, där visade det sig att barn som använt REDE ansågs ha högre andel rätta svar än de som inte använt materialet. I klasser som använt materialet visade det sig att de oftare diskuterade kring djurs värde. I båda grupperna anser lärarna att mer material för undervisning om djur till barn behövs. Med dessa resultat visar det sig att genom undervisning om djur till barn skulle vi kunna uppnå stora skillnader i hur barn tycker och tänker om djurs behov, beteende och värde. Detta skulle därmed medföra att vi på lång sikt skulle kunna bidra till en ökad djurvälfärd och ett bättre välmående för djuren. Det behövs dock mer vetenskapligt granskad forskning för att kunna dra mer säkra slutsatser kring vad undervisning om djur ger till barn på längre sikt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)