Motivet till klivet : en studie av drivkrafterna och meningsskapandet inom en ny grön utflyttningsvåg för självhushållning

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Aktuella trender kring stadsodling, ekologism, antikommersialism och självhushållning visar tecken på att en ny grön våg är på ingång. Hos de nya livsstilsidealen finns en vurm för landsbygden. Ett växande antal personer väljer idag, tillskillnad från normen, att flytta ut från städerna för att praktisera självhushållning på landsbygden. Denna uppsats undersöker hur dessa gröna utflyttare motiverar och ger mening till sitt val av livsstil. Det är en kvalitativ studie baserat på material från fyra semistrukturerade intervjuer med relativt nyligen utflyttade par. Alla paren praktiserar självhushållning som en del av sin försörjning och vardag. Begreppen system, livsvärld och sociala rörelser har varit viktiga verktyg för analys av materialet och de personliga och samhälleliga faktorerna och drivkrafter informanterna berättar om. De motiveringar till landsbygdsliv och självhushållning som framkommer i studien är längtan till en meningsfullare och mer överblickbar försörjning och vardag. Ett liv baserat på en närmare kontakt med naturen och andra människor snarare än materiell konsumtion och anonyma, ekonomiska utbyten. Ytterligare motiv är grundade i en aktiv kritik mot staden och den resursslösande livsstil den associeras med. Flytten ut från staden samt självhushållningen motiveras även som ett sätt för informanterna att få mer utrymme för självutveckling, slippa kommersiella normer och minska beroendet av storskaliga industrier och styrande, byråkratiska administrationer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)