Hur upplever studenter den tätortsnära skogen?

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: Tidigare studier har visat att skogen verkar avstressande och återhämtande på människans hälsa. Denna effekt kan bland annat mätas genom en individs upplevda sinnesstämning. Allteftersom befolkningen växer och den mentala ohälsan ökar blir utformandet och utseendet av den tätortsnära skogen viktig eftersom den kan bidra till en friskare befolkning. Studenter är en grupp i samhället som upplever mycket stress. Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka vilken typ av skogsmiljö studenter föredrar vid vistelse i tätortsnära skog. Detta har analyserats med hänsyn till upplevd sinnesstämning på vald favoritplats. Datainsamling har skett under en fältdag med en kompletterande enkätundersökning. Två olika grupper av studenter deltog i undersökningen; jägmästarstudenter från SLU och studenter utan skoglig inriktning från Umeå universitet. Val av favoritplats, beskrivning av denna och upplevd sinnesstämning skiljde sig i vissa fall åt mellan de två grupperna. Jägmästarstudenterna hade en bred spridning i sina val av favoritmiljö medan studenterna utan skoglig inriktning mestadels valde samma typ av skogsmiljö. De flesta jägmästarstudenterna upplevde en mer harmonisk sinnesstämning medan de utan skoglig utbildning kände sig mer avspända i den valda favoritmiljön. Generellt valde deltagarna ljusa och öppna platser. Vid vistelse på vald favoritplats vid Nydalasjöns grönområde upplevde dock alla studenterna en positiv känsla. Ytterligare forskning kring de tätortsnära skogsmiljöerna bör utföras då planering och skötsel av dessa skulle kunna underlättas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)