Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: I ytterkanten av städer, vid övergången mellan stad och landsbygd, finns ofta ett landskap vars karaktär är otydlig och svår att sätta fingret på. Dessa platser brukar gemensamt kallas peri-urbana landskap och kännetecknas bland annat av en otydlighet gällande övergripande planering och struktur – något som ofta leder till dålig tillgång till kommunikationer och samhällsservice. Dessa landskap har, i synnerhet sedan flyktingkrisen 2015 använts för att husera asylsökande och nyanlända personer i såväl Sverige som i andra europeiska länder. Många svenska kommuner fick svårt att ordna bostäder åt de nyanlända personer som hänvisats till dem, något som ofta resulterade i byggandet av tillfälliga modulbostäder – inte sällan placerade i stadens utkant. I denna uppsats presenteras ett exempel på ett sådant tillfälligt boende, beläget i ett peri-urbant landskap. Temat som undersöks är på vilka sätt det peri-urbana landskapet kan erbjuda de boende förutsättningar för social hållbarhet i allmänhet och samhällsintegrering i synnerhet. För att svara på frågan genomförs en platsanalys baserad på teman inom diskursen för social hållbarhet. I analysen av platsen framkommer bland annat brister så som bullerproblematik samt upplevd och faktisk otrygghet, men även positiva aspekter så som närhet till rekreationsområden och goda kommunikationer till mer centrala delar av staden. Resultaten från analysen kopplas sedan till en större problemrymd och jämförs med aktuell forskning i diskussionsdelen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)