Samband mellan kroppens substratutnyttjande, energiomsättning och antropometriska mått hos överviktiga barn och ungdomar

University essay from SLU/Dept. of Food Science

Abstract: Övervikt och fetma har ökat lavinartat bland barn och ungdomar de senaste 25 åren. Fetma medför både fysiskt och psykiskt lidande för de drabbade barnen och de löper även en stor risk att drabbas av sjukdom i vuxen ålder. Prevention av övervikt och fetma är därför av högsta vikt. Forskning och olika studier kan bidra med utveckling av behandlingsmetoder, hitta nya orsaker och samband till varför fetma uppstår. Syftet med denna studie var att utvärdera om det finns samband mellan RQ-BMR (respiratorisk kvot, basalmetabolism), antropometriska mått och kroppssammansättning hos överviktiga barn och ungdomar i åldrarna 10-13 år. Syftet var även att se om det fanns någon skillnad mellan överviktiga pojkar och flickor när det gäller energi- och RQ-förändringar efter en peroral glukosbelast-ning. Studien kom att inkludera 16 stycken pojkar och 7 stycken flickor, totalt 23 stycken överviktiga barn och ungdomar. Datainsamlingen började med att samla in uppgifter om ålder och kön, sedan mättes längd, vikt och antropometrska mått. Uppgifter om kropps-sammansättning fick man genom att mäta fettmassa och fettfrimassa med BodPod. Däref-ter utfördes indirekt respiratorisk kalorimetri för att bestämma BMR och vidare gjordes en peroral glukosbelastning samtidigt som den indirekta respiratoriska kalorimetrin fortlöpte. Det fanns inga signifikanta skillnader i kroppssammansättning mellan de överviktiga pojkarna och flickorna. Det blev signifikanta skillnader av energiomsättningen under den perorala glukosbelastningen för både pojkarna och flickorna, vilket berodde på födans termogena effekt. Det var inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller energiomsättning, utom vid tidpunkten 30 minuter vilket visade att flickorna hade en mindre termogen effekt efter glukosbelastningen jämfört med pojkarna. Det blev signifikanta höjningar av RQ mellan tidpunkterna 30 och 60 minuter för både pojkarna och flickorna vid den perorala glukosbelastningen. Både pojkarna och flickorna hade förhöjda RQ-värden under fasta, vilket visar att de har en rubbad metabolism under fasta då de förbränner framförallt kolhydrater istället för fett. Det var svaga eller obefintliga korrelationen mellan RQ-BMR och de olika antropomet-riska måtten för både pojkar och flickor. Det var en måttlig/svag negativ korrelationen mellan fettfrimassa och RQ-BMR för både pojkarna och flickorna, vilket skulle kunna påvi-sa att en större mängd muskelmassa ger en högre fettförbränning och energiförbrukning. Det var en måttligt positiv korrelationen mellan fettmassa och RQ-BMR var för både pojkar och flickor, vilket skulle kunna tyda på att en stor andel fettmassa minskar fettförbränning-en. Dock behövs fler större studier med fler studiedeltagare för att kunna få valida resultat och slutsatser om eventuella korrelationer och skillnader mellan könen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)