Tillväxt hos nötkreatur på naturbetesmark

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: För att upprätthålla nötköttsproduktionen i Sverige, då mjölkkoantalet historiskt sett har minskat, har mjölkraskalvarna över tiden ökat i slaktvikt och fler kalvar föds idag istället av dikor i självrekryterande köttproduktion. Lantbrukare som har betande djur på naturbetesmarker kan söka ekonomiska stöd som finns för att främja hävd av naturbetesmark. Betesbaserad köttproduktion är viktig då den använder markresurser som inte kan användas till annan produktion samt att den gör stor nytta för bevarandet av den biologiska mångfalden. I denna litteraturstudie definieras vad naturbetesmark är, dess näringsinnehåll, samt diverse fördelar och nackdelar med att ha nötköttsproduktion på naturbetesmark. Fokus ligger på nötkreaturens tillväxt och olika faktorer som påverkar den. Olika nötkreatur har olika förutsättningar för tillväxt på naturbetesmark, då det finns fysiologiska skillnader mellan raser, åldrar och kön. Slutsatsen är att det går att ha en tillfredställande nötköttsproduktion på naturbetesmark om bland annat den för varje situation rätt sorts nötkreatur och uppfödningsmodell brukas, samt att tid för betessläppning och installning optimeras. Men det allra viktigaste är att lantbrukarens och företagets förutsättningar och resurser ses över för att få ett bra helhetsperspektiv.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)