The influence of two different types of cement on the amount of remaining cement excess after cementation of cement-retained implant zirconia crowns. -An in vitro study

University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

Abstract: Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra mängden kvarvarande cementöverskott efter cementering av implantatstödda zirkoniakronor med två olika typer av cement, zinkfosfat och Ceramir. Material och metod: Totalt cementerades 10 zirkoniakronor med zinkfosfat och 10 kronor med Ceramir, på 20 implantatdistanser. Efter cementering och borttagning av cementöverskott fotograferades och mättes allt kvarvarande cementöverskott på provkropparna med pixel-area-beräkningsmetod och även genom vägning. Mätvärdena analyserades därefter genom statistisk analys (p-värde: 0,05). Resultat: Det oberoende t-testet visade en statistiskt signifikant skillnad, där zinkfosfat lämnade en större mängd kvarvarande cementöverskott än Ceramir, vad gäller det totala antalet pixlar och den totala mängden i gram. Den största mängden kvarvarande cementöverskott hos båda cementen fanns approximalt. Slutsats: ' Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan zinkfosfat och Ceramir, där zinkfosfat hade en större mängd kvarvarande cementöverskott jämfört med Ceramir. Detta insinuerar att mängden kvarvarande cementöverskott kan påverkas av cementvalet. ' Den största mängden kvarvarande cementöverskott hos cementen fanns approximalt. ' Ytterligare in vitro och in vivo studier, förslagsvis multicenterstudier, med Ceramir och andra cement såsom resincement behövs för att undersöka om resultaten från studien kan vara tillämpliga i den kliniska situationen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)