ROI -  Effekten av kompetensutveckling inom IT-området :  

University essay from Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomi

Abstract:

Syfte: Det är idag få större investeringar som företag gör utan att göra någon form av investeringskalkylering. Därför är det ett problem att det idag inte finns något enkelt sätt att kalkylera på en investering i kompetensutveckling inom IT-området. Studien undersöker därför:

  • Om det på ett trovärdigt sätt är möjligt att mäta ROI (Return on Investment) på en sådan investering?
  • Hur en sådan mätning genomförs?
  • Är det i så fall möjligt standardisera sättet att mäta?

Förutom ROI beräknas återbetalningstiden (Pay-Back) för respektive grupp: IT-användare, IT-tekniker samt systemutvecklare.

Metod: Studien har genomförts som en kvantitativ studie (webbenkätundersökning). ROI har beräknats och övriga svar verbalt diskuterats. Data har även presenterats i diagramform.

Resultat & slutsats: ROI är möjligt att beräkna för denna typ av investeringar och för tidsperioden ett år beräknats ROI baserat på medelvärdet till 87 % för IT-användare, 67 % för systemutvecklare och 41 % för IT-tekniker. Detta motsvarar en genomsnittlig återbetalningstid på 0,53 år för IT-användare, 0,60 år för systemutvecklare och 0,71 år för IT-tekniker. Spridningen i ROI och återbetalningstid för olika grupperna beror på skillnader i enkätsvar samt skillnad i investeringsstorlek. Om ROI beräknas på medianen istället för medelvärdet blir ROI lägre. Det finns osäkerhetsfaktorer som inte går att ta hänsyn till i denna typ av generella beräkningar.

Förslag till fortsatt forskning: Upprepning av studien samt en jämförande studie där datainsamling sker på annat sätt skulle vara intressant. Denna studie har endast samlat in data på ett sätt.

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bör vara intressant för organisationer som arbetar med kompetensutveckling samt enskilda individer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)