Evaluation of Plugin Frameworks for the Jenkins Continuous Integration Build Server

University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: Begreppet Continuous Integration (CI) är idag centralt för många företag i deras produktutveckling. Kraven dessa företag ställer på denna programvara skiljer sig, beroende på vad de använder den till och hur deras miljö ser ut. Jenkins är en programvara som används för CI, det är öppen källkod och har ett brett stöd för pluginer. Det finns ett stort urval av pluginer redan idag, men det är inte säkert att specifika önskemål från företag uppfylls av dessa. Därför är det intressant att på ett snabbt sätt ta fram specifika pluginer för dessa företag. Vi har i denna rapport utrett möjligheterna att utveckla pluginer till Jenkins i Ruby. Det senaste året har utveckling av pluginer i Ruby vuxit fram för Jenkins. Ramverket är fortfarande i ett tidigt stadium, men är utformat för att kunna falla tillbaka på det programmeringsspråk som Jenkins är skrivet i; Java. Det är på så sätt fullt möjligt att nu skriva pluginer i Ruby. Ruby är ett expressivt språk som är lätt att ta till sig, och den komplexitet som följer pluginutveckling i Java är till stor del gömd i Rubys ramverk. Vår slutsats är att Ruby är tillräckligt moget för att användas till pluginutveckling för Jenkins. Examensarbetet är uppdelat i två delar: en utvärdering av ramverken och deras verktyg för Ruby och Java, och en utvecklingsfas där vi fastställer vår analys. Den Rubyplugin som utvecklats kan ses som ett ‘proof-of-concept’, denna kan även användas som en slags mall vid framtida pluginutveckling vid Autoliv.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)