Are Women more risk averse than men? : An analysis of the Swedish Premium pension choices

University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

Abstract:

Huruvida män och kvinnors attityd skiljer sig åt när det kommer till risk är ett ämne som det bedrivits mycket forskning kring. Dock var det först med de indivuella premiepen-sionsvalen som det för första gången kunde undersökas från ett rättvisande urval, eftersom hela befolkningen valde och gjorde så under samma period samt med samma bakgrunds information. Med implementeringen av detta nya system kom alltså en möjlighet för varje individ att själv påverka sin pension genom de indivudella valen. Informationen som varje individ erhöll innan valen innehöll risken associerad med varje fond samt fondens ursprung, dessa två variabler testas i uppsatsens empiriska analys. Följaktligen är syftet med denna uppsats att undersöka ifall kvinnor är mindre riskbenägna än män med premiepensionsvalen som analys. Resultaten visar att det inte finns några statistiska bevis som indikerar att kvinnor är mindre riskbenägna än män när det kommer till pensionsplaceringsbeslut. Dock har fondens ursprung en större inverkan på kvinnor än den har på män. Eftersom kvinnor visar en tendens att vara mer benägna att investera i Svenska fonder. Detta kan dock påverkas av faktorer som t.ex. vilken sektor man är anställd i. De erhållna resultaten gör att jag kan instämma med tidigare forskning som hävdar att det inte finns bevis som indikerar att kvinnor är mindre riskbe-nägna än män.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)