The changes of training activity level in athletes during the COVID-19 pandemic: an analysis of self-determination motivation

University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka atletens träningsnivå och motivationsnivå när de delta i idrott eller träna under COVID-19 pandemiska krisen. Metod som är användes i denna undersökning var enkätfrågor. Enkätfrågor delades in i teman bestående av; a) Generella frågor; b) Träningsrutin före och under Pandemin; c) Motivationsfaktorer som är träningsrelaterad och för att mäta motivationsnivå användes följande instrument av självbestämmande teori d) SMS-II och BREQ-2. Enkätfrågor distribuerades på nätet till atleter runt Sverige. Respondenterna (n=160) var män (n=111) och kvinnor (n=49). Resultaten visade att atleter som fortsätt med gruppträning och atleter som sluttad med gruppträning hade generals samma motivationsnivå för att delta i sport eller träna under pandemiska krisen. Som konklusion atleter som fortsatt med gruppträning visade bättre motivationsnivå och minskade inte lika mycket tränings frequency jämfört med gruppen som avslutade med gruppträning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)