Föräldrars upplevelse när deras barn diagnosticeras med hörselnedsättning

University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Abstract: Föräldrar genomgår mångfaldiga upplevelser när deras barn diagnostiseras med hörselnedsättning. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka upplevelsen hos Isländska föräldrar när deras barn diagnostiserades med hörselnedsättning. Detta inkluderar upplevelsen av tjänsten de fick från den Isländska nationella hörsel- och talinstitutionen. Ett antal av sex föräldrar blev intervjuade för denna studie, med jämn fördelning mellan könen. Intervjuerna analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis. Analysen gav två teman, de var; Effekt och upplevelse. Båda teman hade var sina tre subteman.Resultatet från de sex subteman blev: att diagnostisering av hörselnedsättning hos barn är svår för föräldrarna men länger fram blir den lättare leva med. Barns hörselnedsättning har både positiva och negative påverkan på föräldrarnas liv och de tycker att kunskap om barnets framtid och dess utveckling är viktig dock ofta osäker. Föräldara upplever ett behove för ökad kunskap runt hörselnedsättningen samt hörapparaterna. Söd är också viktigt för föräldrarna på olika sätt, dock inte alltid erhålled enligt behov. Generellt var föräldrarna tillferdställda med bemötandet och tjänsten de har erhålled dock finnst det vissa delar som skulle behöva förbättring.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)