Dystoki hos brachycephala hundar och katter

University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Abstract: Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. Utöver dessa finns det även en problematik kring rasernas reproduktion, då tikarna ofta drabbas av bland annat dystoki. Problemets utsträckning kan ses då brachycephala raser bland annat rapporteras ha en starkt förhöjd risk att behöva genomgå kejsarsnitt jämfört med icke-brachycephala raser, och detta arbete undersöker varför det ses en hög förekomst av dystoki bland de trubbnosiga hund- och kattraserna. En anledning till att trubbnosiga raser visar en hög förekomst av förlossningssvårigheter är disproportion mellan tikens bäcken och fostrets huvud, där fostrets huvud är för stort för att kunna passera moderns bäcken. Bland brachycephala hundraser ses exempelvis fysiskt blockage och anasarka som anledningar till dystoki, medan det hos katt ofta ses dystoki på grund av felaktig fosterbjudning och primär värksvaghet. En av anledningarna till den höga förekomsten av dystoki hos brachycephala raser är de anatomiska skillnader som ses hos raserna både gällande huvudet och bäckenet. Hos hund ses en dorsoventralt tillplattad bäckenkanal och även en mindre diameter på bäckenet i förhållande till tikens storlek jämfört med övriga raser. Gällande huvudet hos hund ses en större hjärnvolym och bredare huvuden bland de brachycephala raserna. Det har även visats att brachycephala katter har en bredare och plattare huvudform jämfört med övriga raser. Hos trubbnosiga katter ses mindre yttre och inre bäckenmått men däremot ingen skillnad i bäckenform jämfört med övriga raser. I vissa länder pågår avelsarbete för att motverka de problem, framförallt dystoki, som finns gällande reproduktionen hos brachycephala raser. Olika kennel- och rasklubbar har olika strategier, som varierar från att inte ta emot registreringar av valpar från tikar som genomgått mer än två kejsarsnitt till att rekommendera bäckenröntgen av alla avelsdjur. En del klubbar har rekommendationer om att uppfödare bör överväga om de ska utsätta en tik för mer än ett kejsarsnitt. Det kan finnas en problematik i att utställningsdomare premierar exempelvis breda skallar enligt vissa rasstandarder, vilket möjligen kan bidra till disproportionen mellan valpens huvud och tikens bäcken som ses bidra till dystoki hos brachycephala raser. Genom att vara medveten om de bakomliggande faktorerna till dystoki hos brachycephala raser kan förhoppningsvis avelsarbetet vara effektivt i att minska förekomsten av förlossningssvårigheter hos dessa populära raser.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)