Kan samodling med ärt och havre minska problem med ärtrotröta (Aphanomyces euteiches)?

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Author: Peter Finnfors; [2016]

Keywords: ärtrotröta; samodling; havre; ärtor; baljväxter;

Abstract: Baljväxter är en intressant gröda inom lantbruket då de har förmågan att fixera sitt eget kväve och genererar en positiv miljöeffekt då mindre kväve behöver tillföras. I Sverige används endast cirka två procent av den totala åkerarealen för odling av baljväxter. Med en intensivare odling av baljväxter ökar även risken för fler växtföljdssjukdomar. Aphanomyces euteiches är en patogen som angriper bland annat ärtor. Studier från Minnesota visar att havre har en reducerande effekt på Aphanomyces euteiches tack vare dess saponiner. Havrens saponiner kallas avenacin och har en antifungisk verkan och fungerar därmed som ett skydd mot patogener. Syftet med studien var om man kunde bekräfta havrens förmåga att reducera Aphanomyces euteiches. Som metod har en observationsstudie av en försöksodling genomförts. Försöket bestod av en samodling i växthus av havre &ärt kontra endast ärt. För att observera skillnaden gjordes två försökserier med olika ingångs värden baserade på DSI (Disease Severity Index). En serie med lägre sjukdomsindex (10-20) och en med ett högre sjukdomsindex (30-50). Varje serie bestod av två led, varav det ena med havre &ärt samt det andra med endast ärt. För att kvantifiera angreppen av ärtrotröta på ärtplantornas rötter utvärderades de genom gradering av sjukdomsindex efter fyra veckors odling. Resultat i observationen visade inga signifikanta skillnader mellan försöksleden, vilket betyder att havrens förmåga att reducera ärtrotröta inte kunde bekräftas. Studien kan dock inte omkullkasta tidigare resonemang eftersom många faktorer påverkar utgången av resultatet. Till exempel har den havresort som användes inte bekräftats innehålla avenacin. Vidare kan det höga plantantalet i samodlingsleden ha påverkat resultatet. Baserat på vetskap om växtföljdsjukdomar som drabbar baljväxter idag, bör odling ha potential att i helhet kunna öka i Sverige.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)