Reinterpretation of a cognitive aid

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Erik Hemberg; [2016]

Keywords: ;

Abstract: Svenska företaget Abilia har gett i uppdrag att utveckla ett sina viktigaste kognitiva hjälpmedel, för personer som har nedsatt kognitiv förmåga. Hjälpmedlet MEMOmessenger lanserades i början av 2000-talet av företaget Falck Igel som sedan köptes upp av Abilia. Det fungerar som en talande klocka med inspelningsbara påminnelser som återkommer vid inställda tidpunkter.Projektet inleddes med en förstudie där användandet av kognitiva hjälpmedel och funktionerna i nuvarande MEMOmessenger analyserades. Därefter en konkurrensanalys för att undersöka om det finns liknande produkter på marknaden. En kundundersökning genomfördes i form av intervjuer med experter och ett frågeformulär som skickades runt till utvalda intressenter till produkten. Tre stycken fiktiva Personas togs fram för att skapa en tydlig bild av produktens användare. Relevant information summerades sedan i en kravspecifikation.En konceptgenerering genomfördes med metoder som brainstorming, morfologisk matris, designanalogier och strukturvariationer. Metoderna utvärderades med Pughs matris och kriterieviktsmetoden för att sedan vidareutvecklas till genomförbara koncept. Produktens funktioner har också utvärderats i en mind map och en moodboard har tagits fram för Abilias varumärke, med riktlinjer som företagets kommande produkter bör följa.Det slutgiltiga konceptet för MEMOmessenger uppfyller samtliga krav och de flesta önskemål från kravspecifikationen. Konceptet har en tydlig och enkel design i färgerna svart och vitt, som passar med Abilias varumärke. En tredimensionell CAD-modell av produkten togs fram i Solid Edge och renderades i Keyshot. Därefter en fysisk prototyp i skala 1:1 för att testa proportionerna och den slutgiltiga designen i verkligheten.Rapporten redovisar montering och dimensionering, samt materialval och tillverkning för de komponenter som tagits fram speciellt för MEMOmessenger. Eftersom plastskalen är tänkta att tillverkas med formsprutning, så har Autodesk Moldflow används för att analysera insprutningen av plast. Kostnadsberäkningar genomfördes på både inköpta och tillverkade komponenter för att bestämma en totalkostnad. Hållfastheten på den portabla enheten analyserades också för att klara av hårda stötar och tryckkrafter. Avslutningsvis gjordes en miljöanalys i CES Edupack för att utvärdera den nya produkten ur ett hållbarhetsperspektiv.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)