Kommunicera digitalisering i traditionella verksamheter : Lost in translation

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Digitaliseringen av samhället skapar ständigt nya förutsättningar för förändring. Fenomenet ställerkrav på bolag att förändras och följa med i utvecklingen, vilket skapar nya utmaningar för traditionellabolag. Förändringsinitiativ som motiveras genom att säga att man “behöver bli mer digitala”förutsätter att det finns en grundläggande förståelse för digitalisering som fenomen. Dennafenomenografiska studie behandlar hur medarbetare i ett traditionellt bolag tolkar och uppleverförändringen. Studien lyfter hur förgivettagande av att det finns en konsensus kring digitalisering kanpåverka en digital förflyttning i ett traditionellt bolag. Genom interaktiva intervjuer kartladesmedarbetarnas digitala arbetsmiljö samt upplevelser av den digitala resan. Visualisering av detta harkunnat visa olika sätt att lyfta in digitalisering som fenomen som tolkningsram för förändringar, ochvisa på hur olika förståelse för fenomenet kan visa sig i ett traditionellt tänk på produkt och affär.Risken i detta fallet ligger i hur den digitala resan kan motiveras som relevant. De riskerar att tolkaförändringen som att det handlar om “IT-avdelningen” när digitala initiativ motiveras. Slutsatsenbelyser behovet av en diskussion om det förgivettagna, som förankras i Latours resonemang om matterof concern, samt lyfter visualiseringens roll i att synliggöra detta.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)