Improvement of Fatigue Resistance Through Box Action for I-girder Composite Bridges

University essay from Luleå/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

Abstract: Den ökade trafikmängden kombinerat med en ökad axellast kommer leda till att många gamla broar i dagens brobestånd måste förstärkas eller bytas ut. Detta på grund av de kommande utmattningsreglerna och att den trafikmängd och last vi har idag inte var medräknat i de gamla normerna.
Vid förstärkning av existerande i-balksbroar med samverkan, vilket är majoriteten av de gamla stålbroarna, är ett koncept att införa lådverkan i tvärsnittet. Det kan göras genom att införa ett horisontellt fackverk mellan de nedre flänsarna. Vilket i sin tur kommer att innebära att excentriska laster ger upphov till ett vridande moment som kommer transporteras i form av tvärkrafter runt i tvärsnittet. K-fackverk är att föredra framför andra typer av fackverk då andra typer gör så att diagonalerna medverkar i den globla nedböjningen, vilket gör de känsliga för knäckning mellan knytpunkterna. Detta betyder mycket i brottgränstillståndet, men mer i utmattningsgränstillståndet. I utmattningsgränstillståndet så bestäms utmattningen från de spänningsvariationer som uppkommer i specifika detaljer i bron, till exempel svetsade detaljer i en I-balk. Om balkarna kan agera som bröder eller åtminstone som styvbröder, genom att dela lasteffekterna från excentriska laster, kan spänningsvariationen reduceras.
I det här examensarbetet presenteras en studie där effekterna från ett horisontellt fackverk mellan de nedre flänsarna på broar och hur dessa medverkar i en ökad utmattningshållfasthet analyseras. Minskade spänningsvariationer och ett ökat antal lastcykler leder till en förlängd livstid på detaljer, vilket i sin tur ger en ökad livslängd för bron.
Bron Bergeforsen är valt som objekt för en fallstudie i examensarbetet för att testa metoden med lådverkan genom horisontalfackverk. Bron är i tre spann och utan kurvatur, vilket gör den utmärkt för analysering av effekterna från lådverkan introducerad av ett K-fackverk. Den valda dimensionen på fackverket är 180x100x8 mm vilket motsvarar en area på 4004 mm2 för ett kallformat rektangulärt tvärsnitt. Fackverket ger en ökad egenvikt på 1.6 % av den befintliga stålvikten, men bara 0.7 % av den totala vikten på konstruktionen. Lastfördelningen mellan balkarna, eller som det benämns i denna studie filfaktor, är med detta fackverk 0,74 (0,95 utan fackverk). Således förlängs brons livslängd 3,5 ggr, med avseende på de mest utsatta detaljerna för utmattning, montageskarvarna.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)