Trygghet i en stadspark : undersökning av trygghetsaspekten med fokus på Humlegården i Stockholm

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Parker utgör med sina gröna lungor en kontrast till stenstaden och är en ovärderlig resurs för storstadsmänniskan för att finna avkoppling, ro och stimulans. För att kunna erbjuda detta krävs att parkerna upplevs som trygga. Frågan om vad som skapar känslan av trygghet är komplex men en av de viktigaste faktorerna är att parken upplevs som befolkad. För att attrahera besökare krävs att parken är välskött med en gestaltning som utstrålar omsorg i kombination med intressanta, lekfulla och stimulerande, gärna ”gröna” aktiviteter. För att kunna skapa detta behöver landskapsarkitekter, politiker och tjänstemän bli medvetna om problemställningarna och de möjligheter till gestaltningslösningar som påverkar upplevelsen av trygghet. Teoridelen baseras på information och studier som behandlar trygghet i offentliga utemiljöer. Alla studier var kopplade till mänsklig närvaro. En upplevd trygghetskänsla infinner sig då parker och platser är befolkade och inte upplevs ödsliga eller tomma. En blandning av människor i olika åldrar och av olika kön och med olika intressen tycks förstärka platsers upplevda trygghet. För att få en park befolkad krävs att många olika krav uppfylls. De viktigaste är ett brett utbud av aktiviteter och saker som väcker intresse, omsorgsfull gestaltning, överblickbarhet, att det är helt och rent samt välskött, att det finns bra belysning och god tillgång på naturliga sociala träffpunkter. Jag valde att tillämpa trygghetsteorierna på Humlegården, då denna park brottas med ryktet om att vara otrygg. När det gäller dokumenterade bevis på otrygghet begränsades dessa till Polismyndighetens dokumentation av brott. För Humlegården redovisas resultaten av olika undersökningar och analyser samt ger förslag för trygghetsrelaterade gestaltnings- och aktivitetstillskott. Dessa gestaltningsförslag baserat på undersökningar, inventeringar och samtal med representanter för parkbesökare, närpolis samt andra intressenter i närområdet. Målet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse för hur utformning av parker kan ske så de upplevs trygga samt att mina förslag på förbättringar av Humlegården på Östermalm i Stockholm kan genomföras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)