Är ekologiska slaktkycklingar sjukare än konventionella?

University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Abstract: Den ekologiska produktionen styrs av många olika lagar och regler som den konventionella produktionen inte behöver följa. Dessa regler kan ses som en välfärdsgaranti i den ekologiska slaktkycklingproduktionen då reglerna främst är skrivna för att kycklingarna ska kunna utföra sina naturliga beteenden i en passande miljö. Rastgårdar ska finnas till de ekologiska kycklingarna för att de ska få beta, få motion och få chansen att bygga upp sitt naturliga immunförsvar. I många fall ses rastgården som en positiv aspekt av den ekologiska produktionen, men det finns även problem relaterade till utevistelsen då exempelvis vilda djur kan lockas till slaktkycklingarna och på så vis stressa upp dem, smitta dem med parasiter och patogener eller äta upp dem. Det är vedertaget att den ekologiska produktionens dödlighet är högre än den konventionella produktionens på grund av rovdjuren och sjukdomarna och de ekologiska kycklingarna utsätts i många fall för fler smittorisker på grund av utevistelsen. En av de stora skillnaderna mellan de olika produktionerna verkar vara användningen av koccidiostatika, vilket är förbjudet i den ekologiska produktionen. Hygienen är den viktigaste faktorn för att hålla kycklingarna friska. Dock är det svårt att hålla sjukdomar borta från de ekologiska kycklingarna då det dels är svårt att sanera rastplatserna, men också på grund av svårigheten att hålla stallarna fria från fukt och skadedjur som båda kan försämra djurhälsan hos kycklingarna. Trots de många fördelar utevistelsen medför, verkar ekologiska slakt-kycklingar drabbas av de fler smittoriskerna än konventionella slaktkycklingar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)