Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Author: Emilie Åberg; [2018]

Keywords: distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

Abstract: Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. Det är dock svårt att som lekman sätta sig in i huruvida denna teknologi håller vad den lovar, samt vilka konsekvenser det i så fall kan ha för de olika aktörerna i livsmedelsproduktionskedjan. Arbetet består av en Swot-analys och en litteraturstudie där blockkedjeteknologin för produktionskedjor först analyseras och sedan diskuteras utifrån dess potentiella påverkan för den svenska primärproducenten. Dessa producenter har idag en svag ställning på marknaden, med prispress ifrån handeln, och ökande import såväl som livsmedelskedjornas egna varumärken att konkurrera med, samt problem att föra fram och verifiera sina kvalitetspåståenden, mervärden och sina varumärken. Stora livsmedelkedjor och grossister runt om i världen investerar nu i blockkedjeteknologi. Om dessa aktörer driver fram ett införande av denna teknik i kedjan kan detta påverka primärproducenten på en rad sätt. Dels kan matsäkerhetsrisker minska, det kan bli lättare att styrka olika kvalitetspåståenden och att föra fram sina mervärden till slutkund. Andra stora trender som Internet of Things, Big Data och Smart Agriculture kan samverka med den ökade transparens som blockkedjan kan föra med sig, och skapa nya möjligheter när primärproducenten får spela huvudrollen i “berättelsen om produkten”. Samtidigt innebär ökad transparens att nya frågor uppstår som primärproducenten bör fundera på, när kunder och andra aktörer får tillgång till stora informationsflöden och ökad insyn i livsmedelskedjan.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)