Fjärranalysstödd objektiv uppskattning av virkesförråd för värdering av fastigheter

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Abstract: Att värdera fastigheter kräver en noggrann uppfattning om virkesförrådet på fastigheten i fråga, detta för att kunna skapa bra och tillförlitliga värderingar. Det har under de senaste årtiondena pågått stora avancemang inom fjärranalysområdet både tekniskt och kunskapsmässigt. Detta ger möjligheter att använda dessa nya metoder för att genomföra estimeringar av volym, dock finns det antal olika metoder för att plocka ut ett stickprov från populationen. I denna studie undersöks två olika metoder för att med stöd av fjärranalys välja ett optimalt stickprov av fältprovytor för skattning av virkesförråd. Undersökningen gjordes med hjälp av ett systematiskt utlägg av 10 m radie provytor på fastigheten Remningstorp i Västergötland. Den fjärranalys information som används är dels flygburen laserskanning, (ALS) dels digitala punktmoln från fotogrammetri. Två så kallade balanserade samlingsmetoder, LPM2 och CUBE där fjärranalysinformation används för att balansera samplingen av fältprovytor utvärderades för skattning av volymen och jämfördes med att använda ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Detta utvärderades genom att undersöka medelfelet för skattningen vid olika stickprovsstorlekar. De balanserade metoderna LPM2 och CUBE visar en lägre medelfel än OSU. LPM2 med stöd av ALS informationen ger en lägre medelfel än CUBE. Fotogrammetri ger också ett högre medelfel än ALS för både LPM2 och CUBE. Studien visa att balanserade sampling- metoder med fördel kan användas vid uppskattning av volymen på större fastigheter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)