Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. Arbetet syftar på att gestalta en privatträdgård utifrån hälsofrämjande designprinciper med störst fokus på Patrik Grahns forskning. För att fördjupa mig mer i ämnet gjordes en litteraturstudie som grundar sig i en fördjupning i olika designrekommendationer skrivna av Ulrika Stigsdotter, Patrik Grahn och Clare Cooper Marcus och Marni Barnes. För att få mer förståelse om platsen innan ett gestaltningsförslag lades fram gjordes en inventering av platsen och en swot-analys. Resultatet visar på att det är möjligt att ta fram ett gestaltningsförslag av en privatträdgård baserat på hälsofrämjande designprinciper.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)