Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. Den första delen är en litteraturstudie som undersöker varför tjejer inte är lika fysiskt aktiva som killar i det offentliga rummet och vad man som planerare eller landskapsarkitekt kan göra åt det. Studien bygger på utredningar och litteratur om genusvetenskap, det offentliga rummet och ungdomar, samhällsplanering med ett genusperspektiv och litteratur om tjejer och idrott. Denna del innehåller även exempel på hur svenska planerare har arbetat med genusperspektiv på samhällsplanering i Malmö, Trelleborg, Göteborg och Sundbyberg. Den andra delen av uppsatsen är en fallstudie om användningen av Alby Folkhälsopark- en park i Alby utanför Stockholm som kombinerar idrott och kultur. Målet med parken är att vara en mötesplats för alla i Alby och att öka den fysiska aktiviteten hos tjejer. Syftet med studien är att definiera och diskutera verktyg och aspekter som är viktiga att tänka på när man arbetar med ett genusperspektiv på samhällsplanering. Uppsatsens resultat visar att en väl genomarbetad utformning av det offentliga rummet stimulerar tjejer till att bli mer fysiskt aktiva. Trygghet, roliga aktiviteter, en variation av aktiviteter, en användbar design och små rumsligheter inom en större yta är viktiga aspekter. Det verkar som att platser som används av många olika personer (åldersmässigt och könsmässigt) uppmuntrar tjejer att vara mer närvarande. Det finns ingen officiell definition av ett jämställt offentligt rum. Planerare och landskapsarkitekter har därmed, på en lokal nivå, frihet att välja definitioner och åtgärder för en jämställd plats. Detta har resulterat i olika lösningar och tillvägagångssätt på liknande problem.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)