Lean i lantbruksföretag : hur arbetar lantbrukare med lean?

University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Abstract: Lean är en företagsfilosofi som härstammar från Toyota och deras Toyota Production System (TPS) som grundades efter andra världskriget. Lean har utvecklats genom åren och det har gjort att begreppet blivit diffust och svårt att beskriva, men kan i korthet sägas gå ut på att minimera slöserier i produktionsprocessen. Svenskt lantbruk behöver nå högre långsiktig lönsamhet samt högre konkurrenskraft för att kunna konkurrera mot importerade jordbruksprodukter. Branschorganisationer och lantbruksmedia rapporterar om att lantbruksföretag kan höja sin lönsamhet om de implementerar lean. Men arbetar lantbrukare som implementerat lean på ett gemensamt sätt och arbetar de annorlunda jämfört med lantbrukare utan lean? Detta arbete syftar till att undersöka hur lantbruksföretag arbetar med leanfrågor genom en kvalitativ intervjustudie med en uppföljande enkätundersökning. Totalt har tio lantbrukare med varierande produktionsinriktning intervjuats, varav fem av dessa lantbrukare genomgått leanutbildning i Lean Lantbruks regi. Intervjufrågorna baseras på ett av forskare framtaget verktyg som utvärderar hur mycket ett företag arbetar med lean. Verktyget grundas på tio leanfaktorer som alla enligt forskarna är viktiga för helheten vid leanarbete. Resultatet av denna studie kan inte påvisa att lantbrukare som arbetar enligt leanfilosofin arbetar på ett annorlunda sätt jämfört med lantbrukare som inte utbildats inom lean. Dock visar lantbrukarna som arbetar enligt lean ett gemensamt mönster för hur de arbetar med frågor som rör arbetsrutiner, produktionsflöde, underhåll och personal, dvs leanfrågor som berör företaget internt. Dessa lantbrukare utmärker sig också i viss mån genom att de arbetar bredare i sitt interna leanarbete och använder sig av fler leanprinciper jämfört med de som inte utbildats inom lean, vilka arbetar mer med vissa frågor och mindre med andra.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)