Utbrott och spridning av Bacillus anthracis i Sverige de senaste 20 åren

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Bacillus anthracis är en sporbildande, grampositiv bakterie som orsakar sjukdomen mjältbrand hos både människor och djur. De djurslag som oftast drabbas är nötkreatur samt andra små idisslare som till exempel får och getter. Inkubationstiden varierar från timmar till dagar och djuren dör vanligen snabbt utan tidigare symptom. De vanligaste smittvägarna för bakterien är via hud, sår eller inhalation. Sjukdomen förekommer i flera former: hud-, lung- och gastrointestinal form där hudformen är den vanligaste hos människor. Idisslare, framförallt nöt, har ett snabbt förlopp med akuta symptom. Andra djurslag som häst blir också akut sjuka, dock inte lika akut som nöt. Grisar har en annorlunda sjukdomsbild och får ofta smittan via munnen, en form som heter ”svalganthrax”. Katter och hundar smittas sällan men det kan ske om de äter på ett smittat kadaver. Smittspridning mellan människor har aldrig påvisats. Utmärkande för mjältbrand är plötsliga dödsfall, sepsis och mörkt blod rinnande ur kroppsöppningar. Ett djur med misstänkt mjältbrand bör aldrig öppnas i fält då sporerna kan spridas på det sättet. Mjältbrand lyder under epizootilagstiftningen och misstänkta fall ska omedelbart rapporteras till länsveterinär och SVA. Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbrotten som skett i Sverige de senaste 20 åren, vilket innefattar utbrotten 2008, 2011 och 2016. Kartläggningen syftar till att försöka hitta likheter och skillnader mellan utbrotten, vad de berodde på samt vilka konsekvenser utbrotten fick för samhället. Efter utbrotten i Omberg 2016 gjordes en utökad vaccinering av samtliga nötkreatur i anslutning till utbrottet. Har vaccinationen hjälpt och hur har resonemanget gått sedan dess? Slutsatsen med uppsatsen är att utbrotten 2008 och 2016 liknade varandra eftersom ingen klar smittkälla kunde hittas. Utbrotten tros ha gamla mjältbrandsgravar som orsak. 2011 fanns en mer klarlagd orsak till utbrottet, vilket var att kornas dricksvatten blivit kontaminerat med sporer. Därmed har alla nämnda utbrott gamla mjältbrandsgravar som trolig gemensam nämnare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)