Att hushålla med resurser och hälsa. Ledares föreställning om möjligheter att påverka anställdas hälsa

University essay from Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

Abstract: Uppsatsens syfte är att få en fördjupad kunskap om ledares föreställningar om möjligheter att påverka anställdas hälsa. Detta har studerats med hjälp av öppna kvalitativa intervjuer, analyserade med grounded theory metoden. Tre centrala processer beskrivs: (1) Utmärkande för förhållningssättet till tillgängliga resurser var vad som upplevdes som resurser samt möjligheter att påverka och vidga dessa. Detta varierade mellan maktlöshet, den mest inåtriktade strategin, strävan, hushållning, förädling, samt översättning, den mest utåtriktade. (2) Plattformen för den hälsofrämjande satsningen hade deltagarorienterade eller ledningsorienterade egenskaper gällande målavgränsning, förankring samt delaktighet i utvecklingen av organisationen. (3) Målgrupp/objekt för påverkan var individ, organisation eller könsordning. Satsningarnas innehåll relaterade till ledares uppfattning om ansvarighet för ohälsan och rörde nivåerna; individ, organisation och samhälle. Ledares föreställningar om möjligheter att påverka anställdas hälsa och strategierna för de hälsofrämjande åtgärderna genomsyrades av om personalen upplevdes som resurs eller hinder samt om kön uppfattades som en orsak till ohälsan eller om ohälsan var en effekt av de värderingar som är kopplade till traditionella kvinnoyrken (könsordningen). Ledares uppfattning och strategier kan således spela en central roll för inriktning och plattform för förändringsarbete, vilket även kan ha inflytande på effekten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)