Åtgärdsplan för gröna företag i expansions- och utvecklingsfas

University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Abstract: Det traditionella lantbruket minskar mer och mer, gårdarna som fortsätter med lantbruk blir större och mer nischade på antingen djur eller växtodling. Det är många som helt lägger ner sin produktion för att ge plats åt något annat på gården som t.ex. bed and breakfast-ställen, spa, m.m. När produktionen läggs om och företagen nysatsar så är det mycket att tänka på. En ny affärsidé ska arbetas fram och kalkyler beräknas. Syftet med detta arbete var att undersöka tre olika kalkylmetoder nämligen bidrags-, självkostnads- och totalstegskalkylering och se vilken som skulle tänkas passa bäst till företag inom den gröna näringen som funderar på expansion och utveckling. Målet var att ta fram en åtgärdsplan för samma företag i samma fas. Arbetet vänder sig främst till företag inom den gröna näringen, rådgivare och bankfolk. Arbetet görs som en uppstart av en förändring/expansion och därför kommer varken genomförande eller uppföljning att behandlas. Litteraturstudien börjar med att ta upp entreprenörskap och fortsätter därefter i rask takt med mål, affärsidé, kunder, marknad och produkt. Ett lite längre stopp görs i Magnus Klofstens modell, affärsplattformen, för att därefter fortsätta med resurser, timing, strategi och analyser. I analysavsnittet tas inre och yttre förutsättningar för ett företags möjligheter att lyckas. En del av de inre- och yttre förutsättningarna är SWOT-analysen som också behandlas. Därefter är det i litteraturstudien dags för presentation av kalkylerna bidrags-, självkostnads- och totalstegskalkylering och olika variationer av dessa. Sist i kapitlet kommer ett litet stycke om samarbete. Efter litteraturstudien kommer metodikdelen där åtgärdsplanen presenteras. I den ingår olika steg och hjälpmedel som är tänkta att hjälpa företag igenom expansions- och utvecklingsfas på ett enkelt sätt. Sedan kommer fallstudien på Rosdalagård som ett exempel på metodiken. I den avslutande diskussionen kommenteras hela arbetet av författaren som här ger uttryck för sina tankar och åsikter på det som kommit fram i studien. Det framkom av studien att totalstegskalkylen var modellen att föredra med tanke på att den i sin enkelhet är både flexibel och stabil.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)