Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Abstract: Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. För att göra detta har uppsatsen strukturerats utefter tre teman; arbetet medhavsplanering, havsplanering och synergier mellan land och hav och slutligen, miljö och tillväxt ihavsplanering. Det är viktigt att komma ihåg att det genomgående huvudtemat, arbetet medhavsplanering, är sammanlänkat med övriga teman och att de alla genomsyrar varandra.För att besvara syftet och frågorna i uppsatsen används mixade metoder i form av semistruktureradeinformantintervjuer samt en enkät som skickats till alla Sveriges kustkommuner.Resultatet visar på att samverkan och samarbeten är en viktig hjälp för flera kommuner. Vidare visarresultatet att politiker och enskilda entusiaster spelar en viktig roll i hur havsplaneringen utförs ochprioriteras. Kommuner som ofta nämns som föregångare i havsplaneringen har arbetat mycket meddatainsamling och lokalt deltagande i planeringen för att få en grund. I resultatet framgår översiktsplanensom en del i arbetet med att länka samman hav och land i planeringen. Resultatet visar även tydligabrister i kunskap och relevanta data. Detta framgår som stora utmaningar i kommunernas fortsatta arbetemed havsplanering, bland annat när avvägningar mellan olika intressen ska göras.Slutsatserna är att många kommuner är i en uppstartsfas i arbetet med havsplanering och ännu inte harkommit till den del i processen där val mellan olika intressen måste göras. De tre vanligen användapelarna inom hållbar utveckling har alla framstått som viktiga i arbetet med havsplanering, samtidigtsom kunskapsbristen gör det svårt för de ansvariga att ta välgrundade beslut för att uppnå hållbarutveckling.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)