Förflyttningar och hinder i matpotatisens värdekedja

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: I utvecklade länder tenderar efterfrågan för stapelvaror så som spannmål att minska. Detta är även gällande för konsumtionen av matpotatis. Till skillnad från spannmål har potatis ett högre värde per odlad hektar än spannmål. En minskad konsumtion av matpotatis kan ha en stor ekonomisk påverkan för de svenska lantbrukare som odlar matpotatis. Ett sätt för lantbrukare att öka sina intäkter är att förflytta sina aktiviteter inom värdekedjan för att addera värde till sin produkt. När lantbrukarna genomför en sådan förflyttning upplever företaget tillväxt samtidigt som de möter nya marknader. Därför syftar denna studie till att öka förståelsen för vilka förflyttningar som ett sådant företag har möjlighet att genomföra inom värdekedjan. Studien syftar också till att öka förståelsen för vilka hinder som uppstår vid en förflyttning. Denna studie indikerar att svenska lantbruksföretag har möjligheter att förflytta sina aktiviteter i flera olika riktningar. De vanligaste förflyttningarna har visat sig vara en utökning av den producerade arealen av matpotatis samtidigt som företagen väljer att sortera, tvätta och paketera produkterna. De hinder som företagen upplevt under dessa förflyttningar härrör framförallt till brist på kapital för investering i åkermark, anläggningar och teknologi. Utöver detta upplever företagen att distribution och produktdiversifiering är hinder som kan påverka deras möjligheter att förflytta sig i värdekedjan. Då dessa hinder upplevts av samtliga respondenter finns det indikationer på att dessa hinder kan vara strukturella för denna marknad.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)