Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

University essay from SLU/Dept. of Plant Protection Biology

Abstract: Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. Under 2015 - 2017 har höstrapsen i Skåne drabbats hårt genom skador av skidgallmyggan (Dasineura brassicae). Skidgallmyggan lägger ägg i skidan på rapsen och till hjälp har mygghonan den Blygrå rapsviveln (Ceutorhynchus obstrictus). Viveln som också är en skadegörare i raps, genom näringsgnag på skidan och äggläggning, möjliggör för skidgallmyggans äggläggning. Skidor angripna av skidgallmyggan får ett karakteristiskt utseende där skidan är uppsvälld och intorkad. Som resultat försämras utvecklingen på fröna och många tenderar att dråsa före skörd. En fältstudie gjordes där populationen av rapsviveln övervakades veckovis under säsongen för att följa mängden vivlar. Försöket pågick mellan 26/4 - 10/7 2018. 17 odlare, sammanlagt 18 lokaler, runt om i Skåne deltog i studien. De eventuella effekterna av bekämpningsåtgärder studerades genom inventering av andelen skidor som är angripna av skidgallmygga senare under säsongen. Varje fält hade en obesprutad zon som fungerade som kontrollruta, för att kunna göra en direkt jämförelse inom samma fält. Fångst- och avräkningsmetoderna som användes var gulskålar, klisterskivor samt en okulär besiktning. Resultaten visade inget signifikant samband mellan vivelns aktivitet och antal skidor angripna av skidgallmygga. Följaktligen kunde det här försöket inte visa hur blygrå rapsviveln påverkar skador av skidgallmyggan. Zonerna som genomgått besprutning hade signifikant färre skidor som var angripna av skidgallmygga vilket tyder på att bekämpningsåtgärder med insekticider har effekt på antal skadade skidor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)