The creation of a database, product catalog and homepage

University essay from Institutionen för teknik och naturvetenskap; Tekniska högskolan

Author: Robert Nyström; [2008]

Keywords: ;

Abstract: Den här rapporten beskriver arbetet med att skapa en databas, en hemsida samt en produktkatalog åt Flack bygg- och industripartner . Syftet med arbetet är att skapa en databas som är enkel att hantera där alla produkter skall finnas med. Hemsidan ska vara till för kunderna och vara uppbyggd på ett enkelt men professionellt sätt med den senaste tekniken och webbstandarden. Produktkatalogen ska tryckas på papper och fungera som en traditionell katalog. Under projektets gång skapades först skisser på databasen för att sedan skapa den riktiga databasen med hjälp av phpMyAdmin och MYSQL. När databasen var klar skapades en hemsida med PHP, SQL, XHTML och CSS. Katalogen skapades med XML som grund där alla information angående produkterna fanns. Sedan skapades ett XSL-FO dokument som innehöll XSLT. Arbetet resulterade i att mallarna för hemsidan och katalogen är klara. Återstående arbete innebär att ordna layouten på hemsidan och katalogen samt fylla databasen med alla produkter. Rapporten tar inledningsvis upp bakgrunden och syftet med arbetet . Därefter kommer teorin bakom de programspråk som användes förklaras för att läsaren skall få en bild av hur de fungerar. Sedan kommer utförandedelen som beskriver hur arbetet har gått till. Rapporten avslutas med slutsats samt funderingar inför framtida arbete.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)