Skansen Lejonet, Göteborg : förutsättningar och utvecklingspotential

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Strax öster om Göteborgs Centralstation, i stadsdelen Gullbergsvass, ligger Gullberget och Skansen Lejonet. Platsen har varit befäst sedan medeltiden och vittnar om förutsättningarna alldeles i början av stadens tillblivelse. Skansen uppfördes i slutet på 1600-talet som en del i ett omfattande befästningsverk. Från att då varit belägen i stadens periferi har expansionen förflyttat den till centrum. Idag utgör den ett isolerat landmärke, omgärdat av tung infrastruktur. Anläggningen är kulturminnesmärkt och innehar ett högt bevarandevärde. Min uppfattning är dock att den hyser potential bortom det. Dess ursprungliga egenskap av strategisk försvarspost är ännu synbar genom Skansens utformning och läge. Då handlade försvaret i huvudsak om att skydda sig mot anfall utifrån. Idag ser hotbilden annorlunda ut och bortsett från klimatförändringar kretsar de största samhälleliga utmaningarna snarare kring motsättningar och segregation inom städers och staters gränser. Vad är då ett mer angeläget skydd och en relevantare framtidssatsning än social stabilitet och engagerade medborgare? Platsen står inför stora förändringar i och med att Gullbergsvass ska byggas om från infrastruktur och industrimark till blandstad samt att järnvägstunneln Västlänken är planerad med en mynning i bergets sida. Exploateringen medför vissa risker men innebär också en unik möjlighet. Med avstamp i ambitionen att lyfta och rikta uppmärksamhet mot sociala och kulturella hållbarhetsaspekter syftar detta arbete till att utreda förutsättningar och framtida potential. Gullbergets kontur definierar den geografiska avgränsningen för platsen som utgångspunkt. Då en väsentlig del av målet är att öka förståelsen för sammanhanget vari den befinner sig beskrivs även närområden samt ”tvillingtornet” Skansen Kronan i egenskap av referens. Att olika grupper och individer möts under stimulerande och konstruktiva former definieras som avgörande för att uppnå social och kulturell hållbarhet. En så symboliskt signifikant och geografiskt central plats som detta rör sig om bör vara till gagn för allmänheten och skulle kunna utgöra ett forum för just sådana möten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)