TIWAC - Teaching In-Water Confidence for Physical Education and Health classes

University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Abstract: Syftet med studien är att pröva och utvärdera effektiviteten av inlärningsmetoden för Teaching In-Water Confidence (TIWAC) som först presenterades i Vattenvana (Håkman, 2015) i ett helklassutbildningsscenario, för att utveckla ett ramverk för anpassning av metoden till stora elevgrupper med varierade nivåer av vattenvana och simkunskap. Resultaten från den praktiska implementeringen av en utvecklingsplan för praktiska övningar, som skapats genom elevgemensam samkonstruktion, utgör grunden för utvärdering av fördelar med metoden, enligt riktlinjerna för Action Research.Studien är en kvalitativ, konstruktivistisk Action Research studie, som använder 5-Stegsmodellen för TIWAC som grund för den elevgemensamma samkonstruktionen av en utvecklingsplan för inlärning i vatten skräddarsydd till elevernas gemensamma och individuella behov, för att generera data för utvärdering av fördelarna med TIWAC metoden och vidare skapa ett ramverk för anpassning till stora studentgrupper med varierade nivåer av vattenvana.För att efterlikna ett helklassinlärningsscenario valdes 22 elever från en årskurs 2 klass med varierade etniska bakgrunder ut att delta i studien i samarbete med deras lärare. Data samlades in från informella gruppdiskussioner under samkonstruktionstillfällen, samt genom observationer under praktisk implementering i simhallen.Studien stärker ytterligare TIWAC-metodens potential, och betonar mångsidigheten och anpassningsbarheten hos metoden för självförtroende- och färdighetsbyggande vattenutbildning och inlärning i ämnet Idrott och Hälsa. Värdefulla fördelar med TIWAC har upptäckts i balansen mellan självförtroende och färdighet, kopplingen mellan glädje och framgång och vikten av grundläggande färdigheter som grunden till funktionell teknik. Ett förslag till ett ramverk för användning av TIWAC-metoden i helklassammanhang har utarbetats. Ramverket tillåter lärare i Idrott och Hälsa att använda TIWAC-metoden för att skapa framgång i deras egna vattenutbildningsscenarion genom de 5 Stegen, samkonstruktion och cykliskt arbete, och att skapa en anpassad inlärningsmiljö enligt riktlinjerna för nivåer och nivå-anpassade gruppformationer, vattendjup och variation, samt lärarens roll.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)