Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. För människorna i staden spelar träden en viktig roll för bland annat deras hälsa, rekreation och lek, sociala mötesplatser, estetiska inslag samt upplevelser av natur- och kulturarv. Med en artmångfald i stadens trädpopulation kan hållbara och hälsosamma trädbestånd uppnås, med stabilitet för framtida företeelser, ett skydd mot yttre och inre förändringar. Exempelvis utbrott av sjukdomar och angrepp av skadedjur eller miljöförändringar på grund av klimatförändringarna. Träden har en viktig roll i tillhandahållandet av ekosystemtjänster, vilket en mångfald av trädarter kan effektivisera och även bidra till främjandet av biologisk mångfald. Med det förändrade klimatet och de tuffa växtförhållanden som råder i den urbana miljön ökar användandet av exotiska arter. De kan även ersätta våra inhemska arter om de drabbas av sjukdomar eller skadedjur. Artval för städernas varierande platsförhållanden och miljöer ger möjlighet till varierade artsammansättningar. Användningen av exotiska arter uppbringar även oro om medförda risker så som invasiva egenskaper hos olika arter. Inventering av trädpopulationen kan ge kunskap för ett vidare arbete med bredare artdiversitet i städerna. Även 10/20/30 modellen är en riktlinje som kan användas i detta arbete. Enkätundersökningen undersöker inställningen och ambition hos olika kommuner i Sverige när det gäller artdiversitet, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Kommunerna är geografiskt spridda från norr till söder samt från olika odlingszoner. Den visar på hur några kommuner i Sverige arbetar med artdiversitet, vad som styr deras artval och övergripande hur deras artfördelningen ser ut. Undersökningen lyfter även olika utmaningar och möjligheter som kommunerna har, dels beroende på dess geografiska läge och odlingszon, dels andra utmaningar som kan bero på andra faktorer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)