Ungdomsplats : ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Examensarbetet Ungdomsplats - Ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö är ett gestaltningsförslag framtaget genom metoden Research-for-design, utifrån konceptet forskningsbaserad landskapsarkitektur. Arbetet grundar sig i författarens intresse för ungdomars rätt till staden och behov av utemiljöer som utvecklats under landskapsarkitektutbildningen. I arbetet trianguleras praktisk kunskap, litteraturstudier och det specifika uppdraget - för att sammanföra det vetenskapliga arbetssättet och designprocessen inom landskapsarkitekturkontexten. Målet med det framtagna gestaltningsförslaget var att, genom research-for-design, ta fram ett socialt hållbart gestaltningsförslag utifrån platsens unika förutsättningar med fokus på att försöka exemplifiera hur en plats kan göras välkomnande och trygg för ungdomarna som besöker platsen. Slutsatserna är av dels av generell karaktär kring hur ungomsplatser kan utformas och, dels platsspecifika för just fritidsgårdens utemiljö. Detta beror på examensarbetets två syften; Det första syftet avser att bidra till att utveckla kunskapen kring gestaltad utemiljö och stadsplanering med ungdomars behov i fokus, generellt, och det andra att genom ett gestaltningsförslag exemplifiera och inspirera fastighetsägare, Malmö stad och fritidsgårdens verksamhet att utveckla fritidsgårdens utemiljö, specifikt. Gestaltningsförslaget är, av den anledningen, också en del av slutsatserna som presenteras i arbetet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)