Energiintag och energiförbrukning hos barn med övervikt i åldrarna 7-17 år : med fokus på fettintag

University essay from SLU/Dept. of Food Science

Author: Stina Bladin; [2016]

Keywords: fetma; barn; övervikt; energiförbrukning;

Abstract: Övervikt och fetma är idag ett stort problem i världen hos både barn och vuxna och trots att andelen barn med fetma har minskat kvarstår problemen. Övervikt och fetma i barndomen ökar risken för en rad olika sjukdomar och för att nå en optimal hälsa är fysisk aktivitet samt rätt kost avgörande faktorer. Det här kandidatarbetet har genomförts vid pediatriska forskningslaboratoriet på Akademiska barnsjukhuset. Syftet med arbetet är att undersöka energiintaget med fokus på fettintag och energiförbrukningen hos överviktiga pojkar och flickor i åldrarna 7-17 år utifrån skattad aktivitets- och matdagbok. Syftet är även att jämföra dessa data med NNRs rekommendationer och mellan könen. I studien deltog 46 stycken överviktiga barn, 20 pojkar och 26 flickor. Befintlig data från barnens fysiska aktivitet och energiintag från registrerade aktivitets- och matdagböcker samlades in och sammanställdes. Energiintag, energiförbrukning och fettintag jämfördes med Nordens Näringsrekommendationer (NNR) samt mellan könen. Studien visade på att inga av barnen med övervikt uppnådde den fysiska aktiviteten som rekommenderas av NNR. Den självrapporterade fysiska aktiviteten för pojkarna varierade mellan 125-216 kJ/kg-kroppsvikt/dygn och för flickorna mellan 104-228 kJ/kg-kroppsvikt/dygn. En signifikant skillnad uppvisades mellan könen. Energiintaget varierade mellan 1158-3382 kcal/dygn för pojkarna och 463-7875 kcal/dygn för flickorna. 9 stycken barn hamnade över rekommenderat dagligt energiintag (NNR) medan 37 barn hamnade under. Fettintaget hos barnen låg generellt på en högre nivå än vad som rekommenderas (NNR), men detta är inte statistiskt fastställt. Denna studie tyder på att pojkar med övervikt har en högre fysisk aktivitetsnivå än flickor med övervikt. Gruppen som undersöktes nådde inte upp till vad som rekommenderas av NNR gällande fysisk aktivitet och en stor del av gruppen rapporterade ett högre fettintag samt ett lägre energiintag än vad som rekommenderas. Det behövs större studier med fler deltagare för att kunna dra mer pålitliga resultat och slutsatser gällande dessa frågor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)