PULS-parken för folk av alla slag : ett gestaltningsförslag för "Selmas park-framtidens park"

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Göteborgs stad utlyste den 1 december 2015 en allmän tävling för gestaltningen av ”Selmas park - Framtidens park” i stadsdelen Backa. Tävlingsuppgiften bestod av att arbeta fram en grundidé för hela Selmas park och ett mer detaljerat förslag för den södra delen av parken. Syftet med tävlingen var att generera förslag som var nytänkande, väl gestaltade och har en utvecklingspotential. I tävlingsprogrammet för tävlingen fanns också ett flertal programönskemål som förslagen förväntades uppfylla. Syftet med den här kandidatuppsatsen är att utarbeta ett gestaltningsförslag för “Selmas park- Framtidens park” och möta de önskemål som presenteras i tävlingsprogrammet. Backa är ett av Göteborgs prioriterade utbyggnadsområden där Selmas park är en del av den förtätning som stadsdelen står inför. Den nya kvartersstrukturen med små bostadsgårdar innebär ett ökat tryck på den befintliga grönstrukturen vilket ställer höga krav på gestaltningen av den nya parken. Bebyggelsen kommer att inhysa bostäder, idrottshus och verksamheter i bottenplan som ansluter till ett nytt torgstråk. En av utmaningarna var att sammankoppla torgstråket med tävlingsområdet. Förarbetet fram till färdig gestaltning har till stor del bestått av att studera det tävlingsprogram och medföljande bilagor som tillhandahölls tävlingsdeltagarna. Sammanställning av informationen som hämtas från dokumenten kompletterades med ett platsbesök. Resultatet av sammanställningen blev underlag för inventeringen och analyserna. Under gestaltningsprocessen utfördes en idégenererande övning, flera skisser och en litteraturundersökning vilket slutligen landade i ett förslag. Uppsatsen presenterar det förslag som lämnades in till tävlingen för ”Selmas park - Framtidens park”. Förslaget blev Puls - parken för folk av alla slag. Parken är öppen för alla att uttrycka sig i och delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna varierar i intensitet längs med hela parkstråket. Från lugna aktiviteter i naturlik miljö till ytor för sport och lek. gestaltningsförslaget speglar det gamla Backa samtidigt som den möter det nya Backa. En park med liv och rörelse, en park med puls.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)