Bevattning i vallodling

University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

Abstract: Denna litteraturstudie handlar om hur bevattning påverkar vallens av-kastning. Det är ett viktigt ämne att diskutera efter den extrema sommaren 2018. Med klimatförändringarna är det troligt att säsongerna blir mera vari-erande, trots det måste grovfoderförsörjningen till våra lantbruksdjur säk-ras. Upprättande av dammar och investeringar i bevattningssystem kan då bli ett måste för mjölk- och nötköttsproducenter. Äldre försöksdata ifrån åttiotalet har i denna rapport sammanställts, för att se om bevattning har haft en tydlig effekt på vallens avkastning. Det är en försökserie gjord på tre platser i Sverige. Försöksplatserna låg i Kalmar, Uppsala och Västern-orrlands län. Försöken gjordes på vallar under fyra år, 1986–1989. Förutom bevatt-ning ingick också olika gödningsstrategier. Totalt ingick sju behandlingar, tre med olika bevattningsnivåer och fyra med olika kvävegivor vilket gav 12 olika försöksled. Resultaten visade på att kvävegödslingen påverkar vallen mest i form av höjd skörd. Bevattningen hade också en tydlig effekt torra år, även normalår var effekten positiv. Sammanlagt kan man säga att resultaten visade på att bevattning har en positiv effekt på avkastningen, främst på sen sommaren då markvattennivåerna är lägre. Dock är det svårt att säga om det är värt att investera i bevattningssystem. Det är beroende på hur väderleken ser ut under växtodlingssäsongerna. Även vilka förutsätt-ningar lantbrukaren har till exempel mark och möjlighet till vattenuttag, påverkar mycket. Det är alltså en komplicerad fråga på gårdsnivå, som varje enskild lant-brukare måste i framtiden ta ställning till, för att hitta lösningar som passar varje enskild gård med dess inriktning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)