Optotracing for polysaccharide analysis

University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

Abstract: Det finns en växande efterfrågan på nya material från biomassa för produktion av nya och ersättning av befintliga kemikalier, bränslen och material. Genom att förstå den kemiska sammansättningen hos ett material och dess strukturella egenskaper kan vi enklare hitta lämpliga användningsområden. Optotracing är en ny metod för fluorescensbaserad visualisering av biopolymerer. I detta projekt användes optotracertekniken som metod för fluorescensbaserad visualisering av hemicellulosa, cellulosa och lignin. Detta examensarbete bestod av två delprojekt. Först undersöktes om optotracing kunde användas för att identifiera och differentiera hemicellulosa. Därefter studerade vi möjligheten att använda optotracing för att bekräfta provsammansättningen hos nanocellulosa och för att mäta de fysiska dimensionerna av cellulosananofibriller. Av hemicellulosaproverna som analyserades med optotracern Carbotrace680 detekterades xyloglukan och galaktomannan. Förekomsten av cellulosa i både kommersiellt tillgängliga prover och extrakt kunde bedömas av Carbotrace680. Spektroskopimetoden möjliggör även detektion av lignin. Fibrillära fina strukturer detekterades med konfokalmikroskop och med svepelektronmikroskop. I detta projekt kunde även möjligheten att använda optotracing-tekniken för anatomisk kartläggning och därmed ta reda på sammansättningen i förhållande till den fysiska platsen i växter bekräftas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)