Faktorer som styr valet av boggiband på skogsmaskiner

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: Att undvika körskador och minska miljöpåverkan vid olika ingrepp i skogsmark har med tiden blivit en mer prioriterad fråga att jobba med inom skogsbruket. En del i lösningen kan vara att använda boggiband på rätt sätt i skogen. Studiens syfte var att undersöka hur band används idag och vilka faktorer som är styrande när skogsmaskinsentreprenörer väljer boggiband. Informationen samlades in genom telefonintervjuer med entreprenörer i Västerbottens län under hösten 2015. Skördarna i studien kördes i genomsnitt med band 89 % av tiden, skotarna 96 % och markberedarna 100 % av tiden. Av skogsmaskinerna i studien kördes 60 % av skördarna, 74 % av skotarna och 100 % av markberedarna aldrig utan boggiband. De flesta entreprenörerna använde idag den typ av band som de använt tidigare och varit nöjda med. Ingen entreprenör sade sig sakna kunskap eller information för att göra det bästa valet av band. Markgrepp, livslängd och bärighet var de tre faktorer som flest entreprenörer ansåg vara viktiga när de valde band. Vilken ordning de skall rangordnas gick inte att svara på i den här studien; ytterligare studier skulle behövas för att undersöka det. Företagen i studien hade i genomsnitt 4,4 anställda och 2,8 skogsmaskiner.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)