Egg reappearance period hos cyathostominer efter behandling med ivermektin

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: I princip alla hästar bär eller har någon gång exponerats för parasiter från släktet cyathostominae (hästens små blodmaskar), vilka är hästens vanligast förekommande endoparasiter. Infektionen är oftast inte märkbar men kan orsaka symtom i form av avmagring, diarré och kolik hos kraftigt infekterade individer. Larval cyathostominos är ett allvarligt tillstånd förknippat till ett omfattande massutträde av inkapslade cyathostominae-larver från tarmväggen som kan vara fatalt för hästen. Rutinmässig anthelmintikabehandling flera gånger per år har varit hörnstenen i kontrollen av parasitinfektion från 1980 till 2007. Denna överanvändning av läkemedel har resulterat i att hästens parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel. Den befintliga resistensen hos de små blodmaskarna mot fenbendazol och pyrantel är utbredd. Substanserna som finns kvar att tillgå mot infektionen är således ivermektin och moxidektin som ingår i de makrocykliska laktonerna. Den senaste tiden har rapporter från Europa och världen varslat om begynnande resistens även mot ivermektin och moxidektin i form av förkortad egg reappearance period (ERP). Studiens syfte är att undersöka ivermektins effektivitet genom att utföra en fecal egg count reduction test (FECRT) samt bestämma tidpunkt för ERP. 2007 utfördes en liknande studie i Sverige av Osterman med flera och då kunde ingen resistens mot ivermektin påvisas. Tre gårdar och totalt 23 hästar deltog i försöket. Resultatet av FECRT visade att ivermektin hade reducerat antalet ägg > 99 % två veckor efter avmaskning. ERP beräknades med tre olika definitioner definition 1.) Veckan för första positiva äggräkningen efter avmaskning. Definition 2.) Veckan då medelantalet ägg > 10 % av medelantalet ägg innan avmaskning. Definition 3.) Veckan då medelantalet ägg i gruppen överstiger 100 EPG. För definition 1 var ERP 5-6 veckor lång och för definition 2 beräknades ERP från 7 till över 8 veckor på de olika gårdarna. Med definition 3 beräknades ERP från 7 till över 8 veckor. Resultatet ger en antydan om att ERP för ivermektin är förkortad jämfört med de ursprungliga minst 8 veckorna när preparatet först kom ut på marknaden. Detta är en tidig indikation på att resistens håller på att utvecklas mot substansen. Ett FECRT påvisade däremot ingen bristande behandlingseffektivitet för ivermektin och därmed kan ingen befintlig resistens konstateras. Studien bör ses som en motivering till att vidare undersöka och kartlägga resistensläget på svenska hästgårdar för att i ett så tidigt skede upptäcka problemet och därefter utveckla nya riktlinjer och rekommendationer gällande träckprovstagning och avmaskning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)