Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. Shared space är en teori inom stadsplaneringen som handlar om att prioritera oskyddade trafikanter högre och även låta gatan bli en plats för vistelse. Denna teori har förekommit i liten skala runt om i världen sedan 1970-talet och är kanske idag mer aktuell än någonsin. Faktorerna som påverkar utformningen av stadens gator är många och komplexa. Utformningen är ett resultat av vilka faktorer som har prioriterats högst. Prioriteringen hänger samman med rådande ideal, politiska strömningar och trender vilka förändras över tid. Trafikplaneringen är ett trögt system som tar tid att utveckla, men är samtidigt en stor investering som bör förvaltas till kommande generationer. Förändringar i trafiksystemet kan få stora effekter för människors vardagsliv genom att trafikflöden är avgörande för mänsklig rörelse. På majoriteten av gatorna i staden idag har bilen och trafiksäkerheten varit de avgörande faktorerna som prioriterats. Utrymmet som tas upp av körbanor och parkeringsplatser för bilen är omfattande. Att så stor del av invånarnas gemensamma yta upptas av biltrafik kan ses som ett demokratiskt problem eftersom inte alla har tillgång till bil.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)